Vedtægter for foreningen TeamGym Aarhus

§ 1. Navn og hjemsted

Foreningens navn er TeamGym Aarhus (i forkortet form ”TGA”), og foreningen har hjemsted i Århus Kommune. Foreningen er stiftet den 11. april 2010.

§ 2. Foreningens formål

Foreningens formål er at virke til fremme af spring/rytme gymnastik for børn og unge i Aarhus-området. Foreningen tilbyder frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde efter folkeoplysningsloven. Foreningens virksomhed er almennyttig og åben for enhver, som tilslutter sig foreningens formål.

§ 3. Foreningens drift

Foreningens drift finansieres ved kontingentindtægter, kommunal støtte og eventuelle sponsorindtægter og fondsbevillinger. Et eventuelt overskud skal tilfalde den folkeoplysende forening til anvendelse indenfor lovens område.

§ 4. Medlemmer

Kun aktive medlemmer kan optages i foreningen. Et medlem betragtes som udmeldt, når den pågældende ikke har betalt sit kontingent, senest 1 måned efter, at der er rykket for det.

§ 5. Kontingent

Generalforsamlingen beslutter det årlige kontingent, dog kan dette bemyndiges videre til bestyrelsen. Kontingentet betales én gang årligt i august måned. Ved senere indmeldelse forfalder kontingent til betaling i måneden påbegynder gymnastik i foreningen.

§ 6. Foreningens ledelse

Foreningens øverste ledelse er generalforsamlingen.

§ 7. Generalforsamlingen

Den ordinære generalforsamling afholdes én gang om året i marts måned. Generalforsamlingen skal have mindst følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent

2. Bestyrelsens beretning

3. Fremlæggelse af foreningens regnskab

4. Fremlæggelse af foreningens budget til orientering

5. Indkomne forslag

6. Fastsættelse af kontingent for medlemmerne eller bemyndiges til bestyrelsen.

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter til foreningens bestyrelse samt valg af træner-observatører.

a. Valg af bestyrelsesmedlemmer. 2 medlemmer på valg ulige år og 3 medlemmer på valg lige år. (Vælges ind for 2 år.)

b. Valg af 2 suppleanter. (Vælges for 2 år af gangen)

c. Valg af 2 træner-observatører (Vælges for 1 år af gangen)

8. Valg af revisor og revisorsuppleant såfremt der modtages tilskud til aktivitetsstøtte på under 450.000 kr. pr. år. jf. § 10

9. Eventuelt

Generalforsamlingen ledes af en dirigent, der vælges af forsamlingen, og som ikke må være medlem af bestyrelsen.

Adgang til generalforsamlingen har kun de i § 4 nævnte medlemmer, såfremt disse er myndige, samt forældre/værger til de i § 4 nævnte medlemmer, som ikke er myndige.

Stemmeret har kun de i § 4 nævnte medlemmer, såfremt disse er myndige, samt forældre/værger til de i § 4 nævnte medlemmer, som ikke er myndige, idet forældrepar kun har én stemme. Udøvelsen af stemmeretten er dog betinget af, at medlemmet ikke er i kontingentrestance. Dokumentation for betalt medlemskab skal kunne forevises på forlangende.

Generalforsamlingen træffer sine beslutninger ved simpelt stemmeflertal, med mindre andet er bestemt i vedtægterne. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Revisor og revisorsuppleant vælges for 1 år af gangen.

Generalforsamlingen indkaldes med mindst tre ugers varsel via foreningens hjemmeside www.tga.dk, eller ved e-mail til de enkelte medlemmer eller medlemmers forældre. I indkaldelsen skal det fremgå, at indsendelse af forslag kan ske indtil to uger før generalforsamlingen. Senest en uge før generalforsamlingen skal indsendte forslag være udsendt til medlemmerne. Foreningens regnskab skal vedlægges indkaldelsen til den ordinære generalforsamling.

Kandidater til de ledige bestyrelsespladser opstilles sideordnet på generalforsamlingen, og vælges efter højeste stemmetal. Ved stemmelighed foretages omvalg. Ekstraordinær generalforsamling afholdes, hvis bestyrelsen beslutter det, eller mindst 2/3 af medlemmerne begærer det skriftligt, med angivelse af de punkter som ønskes behandlet. Indkaldelse sker skriftligt med mindst 14 dages varsel. Den foreslåede dagsorden vedlægges.

Der kan ikke sættes forslag til afstemning under eventuelt.

§ 8. Bestyrelsens sammensætning

Bestyrelsen består af 5 personer.

De enkelte bestyrelsesmedlemmer vælges af generalforsamlingen for to år ad gangen og er skiftevis på valg. Genvalg kan finde sted.

Ved den første generalforsamling vælges 3 medlemmer (formand, kasserer, medlem) og 2 suppleanter for en periode af 2 år, samt 2 medlemmer for en periode af 1 år. Herefter vælges bestyrelsen jf. angivelserne i § 7.

Bestyrelsen konstituerer sig selv heriblandt formanden, som vælges af bestyrelsens midte. Disse vælges på det førstkommende bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen dog senest efter 1 måned. Kasserer og formand er om muligt på valg forskellige år for at sikre kontinuitet i bestyrelsen.

§ 9. Bestyrelsens opgaver og virke

Foreningens daglige ledelse varetages af bestyrelsen.

Bestyrelsen er ansvarlig overfor Århus Byråd for anvendelse af det herfra modtagne tilskud, for anviste lokaler m.v. og for regnskab og dokumentation for virksomheden.

Bestyrelsen udarbejder årligt en beretning, hvori foreningens virksomhed i det forløbne år beskrives. Bestyrelsen indkalder til generalforsamling mindst en gang årligt.

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsesmøde afholdes mindst 4 gange årligt, og når formanden finder det fornødent, eller når mindst 3 bestyrelsesmedlemmer kræver det. Indkaldelse til bestyrelsesmøde sker skriftligt med 14 dages varsel og med angivelse af dagsorden. Der udarbejdes beslutningsreferat efter hvert bestyrelsesmøde, som underskrives af formanden, næstformanden og referenten. Bestyrelsen træffer sine beslutninger ved simpelt stemmeflertal. Ved stemmelighed er formandens eller den fungerende formands stemme udslagsgivende. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når over halvdelen af bestyrelsens medlemmer er til stede.

§ 10. Budget, ansøgning, regnskab og revision

Bestyrelsen udarbejder hvert år et budget til godkendelse på generalforsamlingen. Foreningens regnskabsår følger kommunens regnskabsår (kalenderåret). Regnskabet skal underskrives af samtlige medlemmer af bestyrelsen. Årsregnskabet skal opgøres, således som god regnskabsskik tilsiger og i overensstemmelse med de i lovgivningen til enhver tid gældende krav.

Det særlige tilskudsregnskab skal indsendes til godkendelse i Århus Kommune sammen med ansøgningen om aktivitetsstøtte/lokaletilskud. Tilskudsregnskabet skal underskrives af samtlige medlemmer af bestyrelsen og revisor.

Ved samlede tilskud til aktivitetsstøtte på under 450.000 kr. revideres regnskabet af en af generalforsamlingen valgt revisor. Den valgte revisor må ikke være medlem af bestyrelsen eller beslægtet eller besvogret i op- eller nedstigende linje eller i sidelinien så nær som søskendebørn med nogle af bestyrelsesmedlemmerne. Århus Kommune foretager stikprøve kontrol. Ved samlede tilskud af aktivitetsstøtte på 450.000 kr. eller derover revideres regnskabet af en af bestyrelsen valgt statsautoriseret revisor eller en registreret revisor.

§ 11. Tegningsret

Foreningen tegnes af formanden og kassereren for bestyrelsen i forening eller ved en af disses forfald af formanden eller kassereren i forening med 2 bestyrelsesmedlemmer.

§ 12. Hæftelse

Bestyrelsens medlemmer hæfter personligt for det tilskud, som foreningen eller tilskudsmodtagerne har modtaget efter denne lov, hvis tilbagebetalingskravet er opstået ved retsstridig handling eller undladelse, der kan tilregnes pågældende som forsætligt eller uagtsom. Bestyrelsens medlemmer hæfter i øvrigt ikke personligt for foreningens tilskud efter folkeoplysningsloven. For de forpligtelser, der påhviler foreningen i øvrigt, hæftes alene med den til enhver tid eksisterende formue.

§ 13. Vedtægtsændringer

Vedtægtsændringer skal godkendes af generalforsamlingen med 2/3 af de afgivne stemmer. Vedtægtsændringer skal endvidere indsendes til Sport & Fritid for at sikre, at de til stadighed opfylder lovens krav.

§ 14. Tilslutning

Foreningen kan tilslutte sig overordnede organisationer, landssammenslutninger, specialforbund og lign.

§ 15. Ophør

Beslutning om foreningens ophør eller likvidation skal ske på samme måde som vedtægtsændringer. Ved ophør skal evt. overskud anvendes til almennyttige formål.

Vedtaget på generalforsamling den 15. august 2020

På generalforsamling valgtes som bestyrelse:

Marc Kristensen, Trine Thomsen, Winni Møller Jensen, Grethe Sandholm, Kamilla Gumed