TGA generalforsamling 24.03.2023 kl. 17.30-19.00

 Til stede: Trine, Grethe, Sanne, Frederik, Ole, Chris, Mads, Marc, Malthe, Louise

Afbud: Winni, Birgitte

Referent: Louise

 

DAGSORDEN:

 1. Valg af dirigent: Trine
 1. Formandens beretning v. Grethe:

 Vi har i det seneste år fået tilgang i medlemstallet især i drengerækkerne.

TGA har gjort sig bemærket på landsplan ved at Juniordrengene vandt guld til NM i Randers. Ved DM i Ålborg vandt Juniorpigerne guld, Seniordamerne guld, Juniordrengene sølv og Seniorherrerne bronze.

De blev også hyldet ved DM festen på Århus Rådhus.

Efter Corona er vi vendt tilbage til vores tradition med en tur til Italien, hvor vi i juli 2022 var afsted med foreningens Juniorpiger og derudover var Minipigerne fra VIK inviteret med. Det var en rigtig god tur med i alt 42 gymnaster, 6 trænere og 2 forældre.

TGA har afholdt et ligastævne i januar, hvor rigtig mange frivillige har ydet en stor indsats, og trænerne udviste et meget stort engagement. Vi skal holde stævne igen 1.-2./4 og håber igen på stor tilslutning og hjælp.

Vi har i dette år fået en paradedragt, så TGA er synlige, når vi er til stævner osv. Derudover har alle gymnaster fået holdtøj, som de kan træne i.

Vi er gået mere aktivt ind på SoMe arbejdet, og gennem de sidste måneder har vi fået præsenteret hvert hold på de sociale medier, og vi prøver den vej at blive mere synlige.

Der er foreligger stadig et stort arbejde for at www skal blive bedre.

Vi har sponsoraftaler med Vesterlund, Yourchoises, CS rengøring og Øjenklinikken Valdemarsgade.

Bestyrelsen har i efteråret afholdt første fælles bestyrelsesmøde med VIK for at øge fællesskabet i springcenter Århus og for at vi i fremtiden kan optimere det sportslige mål for byens gymnaster uanset hvilken gymnastikform man dyrker. Ønsket er at yde det bedste for gymnasterne, derfor håber vi på at kunne lave en fælles organisation / forening, som indeholder mange grene af gymnastikken, hvor hver gren er samlet under en fane. For vores vedkommende ville Teamgym dermed være samlet og vi kan få bygget en rød tråd op fra mikro til Senior både i pige- og drengerækkerne.

Til slut takkede Grethe resten af bestyrelsen for et godt samarbejde.

 3. Fremlæggelse af foreningens regnskab ved Marc

Tak til Heidi Breum for stor indsats som kasser og revisor de sidste mange år.

Kalenderår 2022:

Nedgang på omsætning i forhold til 2021, da vi fik et stort corona bidrag. Derudover er der nedgang i medlemmer hos JD og JP, som giver mere i indtjening end vores nye micro/mini drenge.

Lokale udgifterne er steget

Andre udgifter: Italiensturen hvor TGA ydede et stort bidrag pr. gymnast, vi havde en bus DM for gymnasterne.

Til Hal 3 er der afsat 400.000 kr. 

Buffer på 200-250 tusind

Regnskab godkendt

 

 1. Fremlæggelse af foreningens budget til orientering v Marc

Kontingentet tillægges 100-200 kr.pr. Gymnast i kommende sæson 2023/24 i forhold til indeværende sæson.

Aktivitetsstøtte kan hæves

Halleje stigning ca 3%

Omkostningsgodtgørelse til trænere håber vi kan hæves

Stævne giver ca. 30.000 kr.

Marc har søgt tilskud til ny trampolin og vi modtager 30000 kr. fra DIF og DGIs pulje til køb af dyrt idrætsudstyr.

Fiberbane skal skiftes, så der kommer en udgift hertil.

 5. Indkomne forslag: ingen

 6. Fastsættelse af kontingent for medlemmerne eller bemyndiges til bestyrelsen v Marc

Bemyndiget til bestyrelsen

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter til foreningens bestyrelse
samt valg af træner-observatører.

 

  1. Valg af bestyrelsesmedlemmer. (Vælges ind for 2 år.)
   Marc, Louise og Ole på valg - alle genvælges

 

  1. Valg af 2. suppleanter. (Vælges ind for 2 år )
   Sanne er suppleant valgt sidste år, vi mangler en suppleant

 

  1. Valg af 2 træner-observatører (Vælges for 1 år)

Birgitte og Mads, Frederik er med på de møder, han kan.

 

 1. Valg af revisor og revisorsuppleant såfremt der modtages tilskud til aktivitetsstøtte på under 450.000 kr. pr. år. jf. § 10. 

Chris Larsen vælges

 1. Orientering om hal 3 status v Chris

Kort gennemgang, da alle som sad ved bordet har fulgt med i udviklingen de sidste år. William, Anja, Alexander, Kirsten og Chris er i Hal 3 udvalget. De er nu kommet så langt, at projektet, som er tegnet, koster omkring 40 mio. kr. De 35 mio. kr. er fundet, men der skal søges for de sidste 5 mio. kr.,

Da kommunen og Sallingfonden har ydet tilskud, og Sallingfondens tilskud udløber i år, vil de meget gerne have projektet i gang, ellers skal der søges igen.

Der bliver arbejdet på hvordan indretningen skal være, og at der kan laves stationstræning rundt langs kanten af hele hallen.

Chris fortæller, at de håber på, at CF Møller kommer til at tegne indenfor nærmeste fremtid, og at projektet kommer i udbud ultimo 2023. Dette kunne betyde første spadestik i løbet af 2024.

 1.  Evt. - ingen

 

 Tak til Trine for dirigentposten.